3+1 ZDARMA na produkty Churu. Přidej si 3 stejné produkty od Churu do košíku a my ti pošleme čtvrtý ZDARMA.

Informace o zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Šárka Syrová, IČ 69995249 se sídlem Velkoosecká 773/5, Praha 9 - Vinoř, 19017, (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Mladoboleslavská 347, Praha 9 - Kbely, email: info@super-granule.cz.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II.

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, případně od třetích osob. Jedná se o tyto: Titul, jméno, příjmení, datum narození,

2. správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jedná se o tyto: adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa, dále číslo bankovního účtu, údaje o plateBní morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, provozní a lokalizační údaje,

3. a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Správce za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty. Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout. 

III.

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 IV.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje: 

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 V.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců také Zpracovatelé a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Může se jednat o tyto příjemce osobních údajů:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 

- zajišťující marketingové služby, 

- zajišťující účetní služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

3. Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje Správce i od Zpracovatelů osobních údajů. 

4. Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. 

5. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, perzonalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Konkrétně používáme cookies:

Nezbytné cookies

Cookies

Účel

externaFontsLoaded

Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE

Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID

Slouží k identifikaci přihlášení

previousURL

Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal

Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv

mccid a mceid

Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK

Souhlas s použitím cookies

Analytické cookies

Cookies (služba)

Účel

 

Google Analytics

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

Marketingové cookies

Cookies (účel)

Účel

 

Google Adwords

Používáme Adwords k cílení reklamy

Podmínky služby Google Adwords

Seznam Sklik

Používáme Sklik k cílení reklamy

Podmínky služby Sklik

Facebook audience

Používáme Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Facebook

Twitter

Používáme Twitter k cílení reklamy

Podmínky služby Twitter

LinkedIn

Používáme LinkedIn k cílení reklamy

Podmínky služby LinkedIn


VI.

VAŠE PRÁVA

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo smluvní Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: 

1. požádat Správce nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení. 

2. požadovat, aby Správce nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

VII.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

IX.

VYMEZENÍ UŽITÝCH POJMŮ

osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

zákazník - zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Správce uzavřen smluvní vztah;

provozní údaje - provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;

lokalizační údaje – lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifikaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;

zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.